Every day,Every thing

 

 

از این لحظه به همه چیز با نگاه خیر و برکت بنگر. وقتی میگویم همه چیز، منظورم همه چیز است . حتی وقتی که احساس درد میکنی ، خیر و برکت است. شاید تو ندانی، اما آن خیر و برکت است. روزی خواهی دانست و خواهی دید که درد تو خیر و برکت بود. لازم بود، کاملا لازم. کمکی بود برای رشد تو. حتی درد کشیدن نیز خیر و برکت است . تو را تزکیه میکند، به تو کمک میکند یکپارچه شوی. بچگی را از سرت بیرون میکند و کمک میکند بالغ شوی. از درد کشیدن ، پخته میشوی.

بنگر! مشاهده کن و تلاش کن درهمه جا خیر و برکت بیابی. خیر و برکت گاهی در لباس مبدل است. اما اگر خوب نگاه کنی آن را همیشه خواهی یافت.در موفقیت ، در شکست، در درد، در لذت، در زندگی و همچنین در مرگ.

 

/ 1 نظر / 16 بازدید
مینا

[خرخون] اوهوم...