از زندگی...

 

 

 

 

 

 

 

زندگی مملو ازمشکل است اما به آن نفرت نورز. زندگی انسان فرصتی است برای یادگیری و رشد. درس هایی برای آموختن داری و خردی برای پرورش دادن. اگر یادگیری عمیقی نداشته باشی مجبور به بازگشت دوباره برای آموختن خواهی بود. 
تمام مشکلات که از آنها گذر می کنی پر معنا هستند اگر نگرشی درست و نظرگاهی صحیح داشته باشی. باید دیگران را برای یک زندگی پر معنا یاری کنی. و دیگرانی نیز هستند که تو را یاری کنند. باید ارتباطات کامیاب داشته باشی.
از این رو گمان مکن تمامی این مشکلات بی معنا هستند. نباید دور مشکلات بچرخیم، بلکه باید از میان انها عبور کنیم.

برف در تابستان- سایاداو یو جوتیکا

/ 0 نظر / 43 بازدید